குருபரம்பரை விளக்கம்

முதலாவது
திருநந்திதேவர் சரித்திரம்

அங்கணங்கயிலை காக்குமகம்படித்தொழின்மை பூண்டு
நங்குரு மரபிற் கெல்லா முதற்குரு நாத னாகிப்
பங்கயந் துளவ நாறும் வேத்திரப் படைபொ றுத்த
செங்கையெம் பெருமானந்தி சீரடிக் கமலம் போற்றி.

உலகம் ஓர் குலம்; உலகு அனைத்தும் இன்புற வேண்டும் என்ற பரந்தமனம் படைத்தது ஆச்சாரியப்பரம்பரை. திருக்கயிலையில் தோன்றிய இப்பரம்பரை காலம் பல கடந்த இடையறாது இந்நாள் வரை வளர்ந்து வருகிறது. கயிலைப் பரம்பரையின் மெய்கண்ட சந்தான ஆச்சாரியர்களில் ஸ்ரீஉமாபதி சிவாச்சாரியரிடம் உபதேசம் பெற்ற ஸ்ரீஅருள்நமசிவாயரிடம் தீட்சை பெற்றவர் ஸ்ரீசித்தர் சிவப்பிரகாசர். அவரிடம் சிவஞான அபிஷேகமும், உபதேசமும், ஆச்சாரிய பரம்பரையைப் பாதுகாத்து வர திருவாணையும் பெற்று, திருவாவடுதுறையில் ஆதினத்தைத் தோற்றுவித்த முதற்பெரும் குருமூர்த்திகள் ஸ்ரீ நமசிவாய மூர்த்திகள்.

அம்முனிவர் தாம் புத்திரப்பேறு கருதித் திருவையாற்றை அடைந்து, அயனரி தீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ்செய்து, சிவபூசைமுடித்துத், திருக் கோயிலைப் பிரதக்ஷணஞ் செய்து, சிவபெருமான் திருமுன்புநின்று வணங்கி, ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரத்தைச் செபித்துப் பஞ்சாக்கினிமத்தியில் ஒருகாலினின்று, அநேக நாட்கள் தவஞ்செய்து கொண்டிருந்தார்.

திருக்கயிலாய பரம்பரைத் திருவாவடுதுறை ஸ்ரீ பஞ்சாக்கரதேசிகதீனம் ஆசிரியர்கள்
பரிபூரணதசை அடைந்த தலமும், மாசமும், திருநக்ஷத்திரமும் வருமாறு:-

நெஆசிரியர்கள்பரிபூரணஸ்தலம் மாசம்திருநக்ஷத்திரம்
மங்கலவாழ்த்து
1திருநந்திதேவர்
2சனற்குமார முனிவர்
3சத்தியஞானதரிசனிகள்
4பரஞ்சோதிமுனிவர்
5சனற்குமார முனிவர்திருவெண்ணெய்நல்லூர்ஐப்பசிசுவாதி
6திருத்துறையூர்திருத்துறையூர்புரட்டாதிபூரம்
7மறைஞானசம்பந்தசிவாசாரியாயர்திருக்களாஞ்சேரிஆவணிஉத்தரம்
8உமாபதிசிவாசாரியாயர்கொற்றவன்குடிசித்திரைசித்திரை
9அருணமச்சிவாய தேசிகர்கொற்றவன்குடிமார்கழிதிருவாதிரை
10திருத்துறையூர்திருத்துறையூர்புரட்டாதிபூரம்
1ஸ்ரீ நமசிவாயதேசிகர் குருமுதல்வர்திருவாவடுதுறைதைஅசுவதி
ஸ்ரீ துவிதீய சிவப்பிரகாசதேசிகர்பட்டீச்சுரம் வடதளிஆனிபரணி
ஸ்ரீ ஷெ தெக்ஷிணாமூர்த்தி தேசிகர்திருவாவடுதுறைமாசிசித்திரை
2ஸ்ரீ மறைஞானதேசிகர்ஷெதைசுவாதி
3ஸ்ரீ அம்பலவாணதேசிகர்ஷெசித்திரைஅவிட்டம்
4ஸ்ரீ உருத்திரகோடி தேசிகர்மதுரைகார்த்திகைஅனுஷம்
5ஸ்ரீ வேலப்பதேசிகர்திருப்பூவணம்ஷெஉத்தராடம்
6ஸ்ரீ குமாரசுவாமி தேசிகர்சுசீந்திரம்ஷெஷெ
7ஸ்ரீ பிற்குமாரசுவாமி தேசிகர்ஷெஆவணிஉத்திரட்டாதி
ஸ்ரீ துவதீய முத்தம்பலவாண தேசிகர்திருக்குற்றாலம்மாசிசித்திரை
8ஸ்ரீ மாசிலாமணிதேசிகர்திருவெண்காடுசித்திரைஉரோகினி
ஸ்ரீ துவிதீய சிவக்கொழுந்துதேசிகர்திருவாவடுதுறைமார்கழிமூலம்
ஸ்ரீ திரிதீய சுவாமிநாத தேசிகர்திருவாண்ணாமலைகார்த்திகைஉத்திரம்
9ஸ்ரீ இராமலிங்க தேசிகர்திருவாவடுதுறைஷெஅனுஷம்
10ஸ்ரீ வேலப்பதேசிகர்சங்கரநாயனார்கோயில்புரட்டாசிமூலம்
ஸ்ரீ துவிதீய வேலப்பதேசிகர்பேரூர்ஆனிபரணி
11ஸ்ரீ பின்வேலப்பதேசிகர்திருப்பெருந்துறைவைகாசிபூரட்டாதி
12ஸ்ரீ திருச்சிற்றம்பலதேசிகர்திருவாவடுதுறைஆனிபரணி
13ஸ்ரீ அம்பலவாண தேசிகர்ஷெமார்கழிகேட்டை
14ஸ்ரீ சுப்பிரமணியதேசிகர்ஷெகார்த்திகைகார்த்திகை
ஸ்ரீ துவிதீய கனகசபாபதி தேசிகர்தளிகைதைகார்த்திகை
ஸ்ரீ திரிதீய சுப்பிரமணிய தேசிகர்திருவாவடுதுறைமாசிஅவிட்டம்
15ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிகர்ஷெஆனிபூரம்
16ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிகர்ஷெமார்கழிசுவாதி
ஸ்ரீ துவிதீய நமசிவாய தேசிகர்தளிகைதைகார்த்திகை
17ஸ்ரீ அம்பலவாண தேசிகர்திருவிடைமருதூர்சித்திரைசதயம்
18ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிகர்திருவாவடுதுறைதைபரணி
19ஸ்ரீ வைத்தியலிங்க தேசிகர்மயிலாடுதுறைஐப்பசிஅவிட்டம்
20ஸ்ரீ அம்பலவாண தேசிகர்மயிலாடுதுறைபங்குனிதிருவாதிரை
21ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிகர்திருவாவடுதுறைபுரட்டாசிபரணி
22ஸ்ரீ அம்பலவாண தேசிகர்திருவாவடுதுறைபங்குனிதிருவோணம்
23ஸ்ரீ சிவப்பிரகாச தேசிகர்திருவாவடுதுறைகார்த்திகைசதயம்
24 ஸ்ரீலஸ்ரீ அம்பலவாண தேசிக பரமாசாரிய சுவாமிகள் 22.11.2012 நந்நாள் முதற்கொண்டு 24 வது குருமகா சந்நிதானமாக ஞானபீடம் ஏற்று சிவஞானாட்சி செய்தருளி வருகின்றார்கள்.

சிவபெருமான் அதற்கிரங்கி இடபவாகனத்தின்மேற் பார்வதி சமேதராய் எழுந்தருளி வந்து முனிவனே! நீ விரும்பிய வரத்தைக்கேள். என்ன; அவர் எம்பெருமானே! அடியேனுக்கு ஒரு சற்புத்திரரைத் தந்தருள வேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தார். அதற்கு எண்ணிரண்டாண்டு வாழ்நாள்பெறும் ஒரு சற்புத்திரன் நீ செய்யும் யாகபூமியில் உழுபடையின் மூலமாக வெளிப்படுவர் எனக்கூறி மறைந்தனர்.

பின்னர் அவ்வாறே சிலாதமுனிவர் யாகஞ்செய்யக்கருதி, பொன்னேர்பூட்டி யாகசாலையை உழுதபொழுது உழுபடைச்சாலின் மூலமாக ஒரு மாணிக்கப்பெட்டி தோன்ற, அதனை முனிவரர் திறந்து பார்த்தனர். அதனுள்ளே நெற்றிக்கண்ணும், இளம்பிறை தவழுஞ் சடையும், நான்கு தோளுமாக விளங்குஞ் சிவ மூர்த்தத்தைத்கண்டு, மயங்கி தோத்திரஞ்செய்து நின்றார். அப்போது முனிவனே! பெட்டியை மூடித்திற என்று, ஆகாயத்தில் ஓர் அசரீரிவாக்குத் தோன்றலும், அவ்வாறே மூடித்திறந்த பொழுது அப்பெருமானார் முன் தோன்றிய திருவுருமாறி ஒரு இளங்குழவியாகி அழுதனர். முனிவர், திருவருளை நினைத்து, ஆனந்த சாகரத்தழுந்தி, ஒருவாறுதெளிந்து, அக்குழந்தையையெடுத்து மார்போடணைத்து, உச்சிமோந்து, தமது மனைவியாரிடத்துக் கொடுப்ப; அவ்வம்மையார் அக்குழந்தையைத் தமது இருகரங்களாலும் ஏந்தி வாங்கிப் பாலுட்டி வளர்த்து வந்தனர். முனிவர் அக்குழந்தைக்குப் பெரியோர்களால் செப்பேச்சுரன் என்று நாமகரணஞ்செய்வித்து, கல்வி பயிலச் செய்து வருநாட்களில் அப்பிள்ளைக்கு எண்ணிரண்டாண் டெய்தாநிற்ப; தாய் தந்தையர் அது நோக்கி வருந்துவாராயினர்.

அதனையுணர்ந்த அப்புத்திரர், பெற்றோரை நோக்கி நீங்கள் மனம்புலர்தற்குக் காரணம் யாதென வினாவ, அவர்கள் தமது கருத்தைத் தெரிவிக்க, அவர் தாய் தந்தையரை நமஸ்கரித்து "நீவிர் வருந்தற்க யான் தவஞ்செய்து அழியாவரம் பெறுகின்றேன்" என்று தேறுதல் கூறி, அனுமதிபெற்று அவ்விருவரையும் வணங்கி விடை பெற்றுத் திருவை யாற்றை அடைந்து, திருக்கோயிலின் பாங்கருள்ள அயனரிதீர்த்த மத்தியினின்று அருந்தவஞ் செய்யவதற்கு இரங்கிச் சிவபெருமான் இடப வாகனத்தின் மீது உமாதேவியாரோடும் எழுந்தருளி நித்திய தேகந்தந்து, ஞானதீக்கைபுரிந்து, அவருக்கு நந்தியென்னுந் திருநாமஞ்சாத்தி, ஞானாபிடேகஞ்செய்து சாரூப்பியமளித்து, அவரோடு திருக்கயிலை யடைந்து, அங்குச் சிவகணங்களுக்கெல்லாம் தலைவரா யிருந்து, காவற்றிருத் தொண்டு புரிந்து வரும் வண்ணம் அவருக்குச் சுரிகையும் பிரம்பும், கொடுத்துத் திருமுடிசூட்டியருள, அவர் அவ்வாறே அங்கமர்ந்து அருட் பணிபுரிந்து வருநாட்களில் ஸ்ரீகண்டபெருமான் கருணைகூர்ந்து வேதசிவாகமங்களை உவதேசித்து அபரசிவனென்னும் சிறப்பவிதானங் கொடுத்தருளினர்.

அங்ஙனம், வேதசிவாகமங்களெல்லாம் கேட்டருளிய நந்தி பெருமான் சீகண்ட முதல்வரை வணங்கிநின்று, வேதசாரமாகிய சிவாகமங்கடோறும் சரியை முதலிய நாற்பாதங்களுஞ் சிறுபான்மை வேறுவேறாகக் கூறப்பட்டன. அவற்றுள் உண்மையாவது இதுவென்று அருளிச்செய்ய வேண்டுமென இரந்து விண்ணப்பஞ்செய்து வினாயவழிச், சீகண்டமுதல்வர் கருணைகூர்ந்து "நன்றே வினாவினாய்! அநந்ததேவர் (அநந்ததேவர் வித்தியேசர் எண்மரில் ஒருவர்; இதனுண்மை சிவஞானபாடியத்தில், சிவஞானபோத நூற்சிறப்புப்பாயிரத்துள், அந்நூல் வரலாறு கூறியவாற்றால் இனிது விளங்கும்.) எமக்கு அருளிச்செய்தவாறே கூறுகின்றோம்; கேட்பாயாக" என்றருளிக், "கற்பந்தோறும் படைப்பு வேறுபாடுங் கேட்போர்கருத்து வேறுபாடும் பற்றி அவற்றிற்கு இயையச் சரியை முதலிய மூன்று பாதங்களும் ஆகமங்களின் வெவ்வேறாகக் கூறப்பட்டன. ஆகலான்; அவற்றுள் எவ்வாகமத்தின் வழி யார்தீக்கைபெற்றார்? அவ்வாகமத்தின் வழி அவர் ஒழுகற்பாலர். இனி, ஞானபாதமாவது பொருட்டன்மை உண்ர்த்துவதாகலான் அது பல திறப்படுதல் பொருந்தாமையின், அவையெல்லாந் தூலாருந்ததி முறைமைபற்றிக் கூறப்பட்டனவன்றி மாறுகோளல்லவென்பது வகுத்துணர்த்துதற் பொருட்டு, இரெளரவாகமத்துட் பன்னிரு சூத்திரத்தாற் கூறப்பட்டது சிவஞானபோதம் என்பதோர் படலம்; அது கேட்டார்க்கு எல்லாவாகமப் பொருள்களும் மாறுகோளின்றி இனிது விளங்கும்" எனக்கூறி, அச்சிவஞானபோதத்தை நந்தி பெருமானுக்கு அருளிச்செய்தார்.

அங்ஙனம் நந்திபெருமானுக்குச் சிவபிரான் வேதாந்தத் தெளிவாஞ் சைவசித்தாந்தத்தரும் பொருளுண்மையை விளக்கியருளிய திருவருட்டிறத்தினை, பிரமபுத்திரராகிய சனற்குமார முனிவர் முதலாகிய எண்மருந்தெரிந்து, திருக்கயிலையடைந்து, சிவபிரானைத்தெரிசித்துத் தமக்கும் அங்ஙனம் பதி, பசு, பாசத் துண்மையை உபதேசித்தருள வேண்டு மென இரந்து விண்ணப்பஞ்செய்து நிற்ப; சிவபிரான் அவர்களது பரிபாக நிலைமையைத் திருவுளத்திற்கொண்டருளி நந்திபெருமானை அழைத்துக் (சிவமகாபுராணத்துள் தர்மசங்கிதையில் மன்மதன் கதையுரைத்த அத்தியாயத்திலும், அப்புராணத்துள் ஏனையசங்கிதைகளிலும், குருசந்தானத்தின் உண்மை நன்கு விளங்கும்.) குரு சந்தானம் விளங்க அவர்களுக்கு முறையானே அருளுபதேசஞ் செய்யும்படி ஆணைதந்தருள, நந்திபெருமான் அவர்கட்குச் சிவதீக்கை புரிந்து ஞானாபிடேகஞ்செய்து தமக்குச்சிவபிரான் உபதேசஞ்செய்தருளிய முறையாக சிவஞானபோதமென்னும் ஞானநூலினை உபதேசித்தருளினர்.

இங்ஙனம், முனிவர்கட்கும், தேவர்கட்கும், சிவகணங்கட்கும், ஞானோபதேசஞ் செய்துகொண்டு, அங்கணன் கயிலை காக்கும் அகம்படித் தொழின்மையை இடையறாப்பேரன்போடு இயற்றி, நங்குருமரபிற்கெல்லாம் முதற்குருநாதனாகி அங்கு வீற்றிருந்தருளினர்.தருளினர்.

திருநந்திதேவர் திருக்கயிலாயபதியாகிய சீகண்ட பரமசிவனால் சாரூப்பியமும், சிவகணங்களுக்குத் தலைவராய்ச் சுரிகையும் பிரம்பும், பெற்று அங்கணன் கயிலைகாக்கும் அகம்படித் தொழின்மையும் அபரசிவனென்னுஞ் சிறப்பபிதானமும் பூண்டருளினர் என்பதும், குருசந்தானம் விளங்க இவர்பால் அருளுபதேசம் பெற்றவர் சனற்குமார முனிவர் முதலாகிய எண்மர் என்பதும் திருத்தொண்டர் பெரியபுராணம், சிவநெறிப்பிரகாசம், திருமந்தரம் முதலிய நூல்களிற் கூறியவற்றால் இனிது புலப்படும்.